ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

ต้องการสมัครเรียนหรือตรวจสอบการสมัครเรียน คลิกที่นี่ ==>

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การกรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ให้สมบูรณ์และถูกต้อง โดยระบุรหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลโดยการเลือกเมนู ตรวจสอบผลการสมัคร แล้วกดปุ่มแก้ไขข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 Upload File รูปถ่ายผู้สมัคร
ให้ผู้สมัครเตรียมรูปถ่ายเพื่อ Upload ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์
หมายเหตุ : รูปถ่ายที่จะต้อง Upload จะต้องเป็นภาพเดียวกันกับที่ติดบนใบสมัคร โดยเป็นภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ** ไฟล์ประเภท jpg,jpeg หรือ png ขนาด (WxH) ไม่เกิน 420x500 pixels

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์
ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้กรอกผ่านทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล หากข้อมูลมีความผิดพลาดทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและอาจส่งผลกระทบกับการรับสมัครของผู้สมัครรายนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบสมัคร
เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัคร
หมายเหตุ : การพิมพ์ใบสมัคร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่สามารถเปิดอ่านไฟล์ pdf ได้ และผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครลงบนกระดาษขนาด A4 สีขาวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามกำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ที่ www.burana.ac.th